var deviceWidth = parseInt(window.screen.width); if(deviceWidth<640){ var width = 360; }else{ var width = 640; } var deviceScale = deviceWidth/width; console.log('~~dpr:'+window.devicePixelRatio+'/width:'+window.screen.width+'/scale:'+deviceScale); MIP.setData({ myviewport:'width='+width+',initial-scale=' + deviceScale + ', minimum-scale = ' + deviceScale + ', maximum-scale = ' + deviceScale + ', user-scalable=no' })
首页美酒洋酒轩尼诗好喝的轩尼诗洋酒价格表 洋酒品牌 轩尼诗酒价格 行情 图片 评价 回收 - 美酒网

好喝的轩尼诗洋酒

¥1499.00

40°法国轩尼诗XO 700ml

★★★★★9.8 1385评价

轩尼诗

¥419.00

40°轩尼诗VSOP干邑白兰地700ml

★★★★★9.7 9081评价

轩尼诗

¥2699.00

40°轩尼诗VSOP干邑白兰地3000ml

★★★★★10 8评价

轩尼诗

¥1150.00

40°法国轩尼诗VSOP白兰地1500ml

★★★★★9.7 43评价

轩尼诗

¥695.00

轩尼诗组合装

★★★★★9.7 1.1万+评价

轩尼诗

¥2574.00

40°轩尼诗VSOP干邑白兰地700ml(6瓶装)

★★★★★9.7 9081评价

轩尼诗

¥299.00

40°轩尼诗新点干邑白兰地700ml

★★★★★9.5 991评价

轩尼诗

¥415.00

40°轩尼诗VSOP干邑白兰地700ml

★★★★★9.7 634评价

轩尼诗

¥148.00

40°法国拿破仑xo花园谷白兰地700ml

★★★★★9.6 425评价

轩尼诗

¥415.00

40°轩尼诗VSOP干邑白兰地700ml

★★★★★9.9 395评价

轩尼诗

¥258.00

40°轩尼诗新点干邑白兰地700ml

★★★★★10 1评价

轩尼诗

¥6999.00

40°法国轩尼诗XO 3000ml

★★★★★10 1评价

轩尼诗

¥3699.00

40°法国轩尼诗XO干邑白兰地1500ml

★★★★★10 2评价

轩尼诗
1 2 3 4 5 ...5