var deviceWidth = parseInt(window.screen.width); if(deviceWidth<640){ var width = 360; }else{ var width = 640; } var deviceScale = deviceWidth/width; console.log('~~dpr:'+window.devicePixelRatio+'/width:'+window.screen.width+'/scale:'+deviceScale); MIP.setData({ myviewport:'width='+width+',initial-scale=' + deviceScale + ', minimum-scale = ' + deviceScale + ', maximum-scale = ' + deviceScale + ', user-scalable=no' });

香烟价格表图大全_香烟种类及价格_烟草价格行情

图片
名称
类型
焦油量
参考价格
烤烟型
10mg
¥32
Diamond Hehua
小盒装条形码:6901028079952
条包装条形码:6901028079990
口味:
 
5.8
外观:
 
6.6
性价比:
 
5.2
烤烟型
8mg
¥11
Yunyan As one wishes
小盒装条形码:6901028310611
条包装条形码:6901028310628
口味:
 
7.9
外观:
 
8.0
性价比:
 
8.0
烤烟型
11mg
¥19
Huanghelou Blue soft
小盒装条形码:6901028180573
条包装条形码:6901028180580
口味:
 
8.2
外观:
 
7.9
性价比:
 
7.8
烤烟型
8mg
¥22
Changbaishan Lansheng
小盒装条形码:6901028100137
条包装条形码:6901028100144
口味:
 
7.5
外观:
 
8.8
性价比:
 
7.5
烤烟型
10mg
¥22
小方
小盒装条形码:6901028131636
条包装条形码:6901028131643
口味:
 
7.8
外观:
 
8.5
性价比:
 
7.7
烤烟型
8mg
¥13
Honghe 99 Soft
小盒装条形码:6901028055093
条包装条形码:6901028055390
口味:
 
8.3
外观:
 
7.9
性价比:
 
7.9
烤烟型
8mg
¥11
Hongtashan New Soft
小盒装条形码:6901028047357
条包装条形码:6901028047364
口味:
 
8.6
外观:
 
7.8
性价比:
 
8.1
烤烟型
5mg
¥25
Changbaishan Verve hard
小盒装条形码:6901028100724
条包装条形码:6901028100731
口味:
 
8.0
外观:
 
8.3
性价比:
 
7.6
烤烟型
11mg
¥90
Suyan Jinsha 2
小盒装条形码:6901028308199
条包装条形码:6901028308205
口味:
 
8.4
外观:
 
8.2
性价比:
 
7.3
烤烟型
11mg
¥23
Yuxi Soft
小盒装条形码:6901028317122
条包装条形码:6901028317177
口味:
 
8.3
外观:
 
7.0
性价比:
 
7.6
烤烟型
8mg
¥6.5
Hongjinlong Xiangyang
小盒装条形码:6901028940108
条包装条形码:6901028940115
口味:
 
8.9
外观:
 
7.8
性价比:
 
8.5
烤烟型
3mg
¥130

小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
6.1
外观:
 
6.7
性价比:
 
5.4
烤烟型
9mg
¥30

小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
8.6
外观:
 
8.6
性价比:
 
8.2
烤烟型
11mg
¥85
Panda Pop edition
小盒装条形码:6901028076258
条包装条形码:6901028076265
口味:
 
7.1
外观:
 
6.5
性价比:
 
6.8
烤烟型
6mg
¥20
南京薄荷十二钗
小盒装条形码:6901028062343
条包装条形码:6901028062350
口味:
 
8.1
外观:
 
8.8
性价比:
 
7.4
烤烟型
8mg
¥22
HuLunBeiEr TianTangCaoYuan
小盒装条形码:6901028056663
条包装条形码:6901028056670
口味:
 
7.3
外观:
 
7.2
性价比:
 
7.3
烤烟型
10mg
¥53
Chunghwa 5000
小盒装条形码:6901028076968
条包装条形码:6901028076975
口味:
 
6.1
外观:
 
6.6
性价比:
 
5.5
烤烟型
11mg
¥45
天子软
小盒装条形码:6901028227216
条包装条形码:6901028227223
口味:
 
7.2
外观:
 
7.0
性价比:
 
5.7
烤烟型
10mg
¥7.5
Honghe Lesser Panda Qinghefeng
小盒装条形码:6901028311427
条包装条形码:6901028311434
口味:
 
7.8
外观:
 
7.2
性价比:
 
8.0
烤烟型
11mg
¥100
南京九五之尊
小盒装条形码:6901028112772
条包装条形码:6901028112789
口味:
 
6.6
外观:
 
7.0
性价比:
 
5.7